Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkyürek, Suat
dc.date.accessioned2021-11-09T19:56:44Z
dc.date.available2021-11-09T19:56:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7827/TurkishStudies.12900
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBeE5qVTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/4895
dc.description.abstractEating-drinking is a biological need as well as consist of material elements satisfying the needs of societies and individuals. Eating- drinking habit which is an indispensable element of the culture, assumes many functions from the past until now such as being a status symbol in society, means of communication, means of spare time and entertainment and making different cultures closer. The cuisine culture are the accumulations which contain the food/beverages that a nation consumes, preparation of such food/beverages and the tools and materials used in protection of them. A formation of a cuisine culture is possible by ages of accumulation and interaction. Turkish and Spanish cuisines are one of the richest cuisines of the world in terms of their long standing historical past, rich content and cultural features they possess. In this context, it is important to review similar and different aspects of these two rich cuisine cultures. In this regard, it is aimed to reveal similarities and differences between Turkish cuisine culture and Spanish cuisine culture. In addition to this, in the food and beverage field which is one of the leading sectors of today, cuisine culture of the region that tourists visit should be known in order to give better service to tourists. Accordingly, secondary sources were used during data collection process in this study which is designed as literature review. Besides, Turkish and Spanish cuisine cultures were observed, similar and different aspects were tried to be identified. According to the results of the research, it is seen that there are many similarities between Turkish and Spanish cuisine.en_US
dc.description.abstractYeme-içme, biyolojik bir ihtiyaç olmanın yanı sıra, toplumların ve bireylerin farklı ihtiyaçlarını karşılayan maddi öğelerdir. Kültürün vazgeçilmez bir öğesi olan yeme-içme, geçmişten günümüze kadar toplumda statü simgesi, iletişim aracı, boş zaman ve eğlence aracı olmuş, farklı kültürleri yakınlaştıran bir faaliyet işlevi üstlenmiştir. Mutfak kültürü, bir ulusun tüketmiş olduğu yiyecek/içecekleri, bu yiyecek/içeceklerin hazırlanmasını, pişirilmesini ve korunmasında kullanılan araç ve gereçleri kapsayan birikimleridir. Bir mutfak kültürünün oluşması asırlar süren bir birikim ve etkileşim ile mümkün olmaktadır. Türk ve İspanyol mutfağı köklü tarihsel geçmişi, zengin içeriği ve sahip olduğu kültürel özellikleri açısından dünyanın en zengin mutfakları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda bu iki zengin mutfak kültürünün benzer ve farklı yönlerinin incelenmesi, Türk ve İspanyol toplumlarının geçmişten günümüze kültürel ilişkilerini ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir. Bununla birlikte günümüzde önemli sektörlerin başında gelen yiyecek ve içecek alanında, turistlere daha iyi hizmet verebilmek için turistlerin geldikleri yörenin mutfak kültürünün bilinmesi önemlidir. Bu kapsamda, Türk mutfak kültürü ve İspanyol mutfak kültürü arasındaki benzerliklerin ve farklılıklarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Literatür taraması şeklinde tasarlanan bu çalışmada veri toplama sürecinde ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Bununla birlikte Türk ve İspanyol mutfak kültürü gözlemlenerek, benzer ve farklı yönler tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Türk ve İspanyol mutfağı arasında birçok benzer yönlerin olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.ispartofTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectAsya Çalışmalarıen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectKriminoloji ve Ceza Bilimien_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectNüfus İstatistikleri Bilimien_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitim, Özelen_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectFilm, Radyo, Televizyonen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectOtelcilik, Konaklama, Spor ve Turizmen_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectBilgi, Belge Yönetimien_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectBeslenme ve Diyetetiken_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectMadde Bağımlılığıen_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.titleINVESTIGATION OF SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF TURKISH AND SPANISH CUISINE CULTURESen_US
dc.title.alternativeTÜRK VE İSPANYOL MUTFAK KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ BENZERLİKLER VE FARKLILIKLARIN İNCELENMESİen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage49en_US
dc.contributor.institutionauthorAkyürek, Suat
dc.identifier.doi10.7827/TurkishStudies.12900
dc.identifier.endpage64en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record