Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTaşdelen, Birgül
dc.contributor.authorTaşlı, Hande
dc.date.accessioned2021-11-08T17:55:58Z
dc.date.available2021-11-08T17:55:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=T1mWGp9MngYYkCSgiJvtVpMTWX99XLLYYnaVkJkBTpSapjAaICWEJkE8KGjHWQUu
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_o3rHGch0X_m2JNhvTobp2UHqAPnthLEPTSLMMoW-A7N
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/2499
dc.descriptionYÖK Tez No: 544934en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Gümüşhane Üniversitesinin iç paydaşlarının algılamaları bakımından kurumsal itibarı ve itibar oluşturma çabaları üzerinde durulmuş ve bir anket çalışması yapılarak çalışma desteklenmiştir. Gümüşhane Üniversitesi örneği üzerinden kurumsal itibar algısının incelendiği bu çalışmaya katılanlara araştırmanın anket soruları yöneltilmiş. ve sonuçları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda çalışma evreni, Gümüşhane Üniversitesi öğrenci, akademik ve idari personeli olarak belirlenmiştir. Kolayda örneklem yöntemiyle belirlenen 710 kişiden oluşmaktadır. Bulguların analiz edilmesi sonucunda katılımcıların genel itibariyle Gümüşhane Üniversitesi'ne yönelik kurumsalllitibar. algıları istatistiksel olarakllyüksek düzeyde olumlullbulunurken, bunun yanı sıra bölümllldemografik değişkenlerine. göre katılımcılarınllkurumsalllitibar. algılarında istatistikillolarak. kısmen anlamlı bir. farklılık bulunmuştur. AnahtarlllKelimeler: Kurumsalllİtibar, Kurumsal İtibar Yönetimi, Kurumsal İtibarın Ölçülmesi, Gümüşhane Üniversitesien_US
dc.description.abstractIn this study, intra-Gümüşhane University share holders' perception wise company reputation and reputation building eforts have been worked on and through a survey the works in progress have been supported. On the example of Gümüşhane University corporate reputation perception has been scrutinized and a survey has been held on the attendees and the results have been discussed. The working universe in this comprehension, Gümüşhane University students, academic and ruling personnel have been set. The sampling is made up of 710 haphazardly chosen people. Asllthellresult ofllthellanalysis of the symptoms, thellattendees' , in general, Gümüşhane University directed reputation perceptions have been found at a statistical high level. Additionally, with respect to the department demographic variable, the attendees' corporate reputation perceptions turn out to be statistically and partially significantly different. Keywords: Corporate Reputation, Corporate Reputation Management, Measurement of Corporate Reputation, Gümüşhane Universityen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGümüşhane Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectPublic Relationsen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectAkademik personelen_US
dc.subjectAcademic personnelen_US
dc.subjectGümüşhaneen_US
dc.subjectGümüşhaneen_US
dc.subjectKurumsal itibaren_US
dc.subjectCorporate reputationen_US
dc.subjectÇalışanlaren_US
dc.subjectWorkersen_US
dc.subjectÜniversiteleren_US
dc.subjectUniversitiesen_US
dc.subjectİdari personelen_US
dc.subjectAdministrative personnelen_US
dc.subjectİtibaren_US
dc.subjectReputationen_US
dc.subjectCorporate Reputation, Corporate Reputation Management, Measurement of Corporate Reputation, Gümüşhane Universityen_US
dc.titleKurumsal itibarın ölçülmesi: Gümüşhane Üniversitesinin iç paydaşları tarafından algılanışıen_US
dc.title.alternativeMeasurement of corporate reputation: Perception of Gümüşhane university by internal stakeholdersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.contributor.institutionauthorTaşlı, Hande
dc.identifier.endpage121en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record