Advanced Search

Now showing items 1-6 of 6

  • Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sempozyumu Bildiriler Kitabı 

   Kalkışım, M. Muhsin; Tüzen, M. Ahmet; Uyar, Fatih; Kürüm, Mesut; Gençosmanoğlu, Alperen (Gümüşhane Üniversitesi, 2016)
   Doğumunun 100. yılında Cemil Meriç'i anma sempozyumunda sunulan bildiriler
  • Klasik Şâirde "Benlik" Psikolojisi 

   Kalkışım, M. Muhsin (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 2010)
   San’atçı, yeni ve farklı olanı ses veya görüntü düzeyinde ortaya korken “benlik” duygusunun iniş ve çıkış larında mahsur kalabilmekte, sadece bir tercih etme eğilimi niteliğ indeki “irâde”sini kullanırken psikolojik ...
  • Kutadgu Bilig'de 'Adâlet' Değeri 

   Kalkışım, M. Muhsin (Mavi Atlas. GŞÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2013)
   11. yüzyılda Yûsuf Has Hâcib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig’deki temsilî şahsiyetlerin başında gelen hükümdar Kün Toğdı (Güneş Doğdu), “adâlet”i temsil etmektedir. Adâletin burada güneşe benzetilmesi, kuşatıcı ve ...
  • Nâbî’de Zâhid ve Vâiz Eleştirisi 

   Kalkışım, M. Muhsin (Journal of Qafqaz University, 2002)
   Klasik Türk Şiiri'nde zâhid ve vâiz eleştirisi, bir gelenek halinde yapılagelmiştir. Osmanlı toplumunun problemli bir çağında gelen Nâbî de bu çizgiyi devam ettirmiş, olumsuz tip olarak " Sahte Seyyid, Zâhid, Sûfî, Şeyh ...
  • Osmanlı Devletinde Şair ve Yazarları Himaye Kriterleri 

   Kalkışım, M. Muhsin (Millî Folklor, 2003)
   Osmanlı toplumunda yöneticiler, gündelik hayatta şair ve sanatkârlarla beraber olmuşlardır. Şair ve yazarlar, telif ettikleri önemli eserlerini onlara takdim etmiş ve bu sunuş aynı zamanda yazarın te'lif ücreti talebini ...
  • Şeyh Gâlib Dîvânı’nda Dür ve Sadef Objeleri 

   Kalkışım, M. Muhsin (Journal of Qafqaz University, 2006)
   Osmanlı Şiiri’nin terkibinde yer alan kültürel cüzlerden biri de dür ve sadef objeleridir. Şeyh Gâlib Dîvân’ında dürr, lü’lü ve güher/gevher kelimeleriyle karşılanan inci, gerçek anlamının yanında bir takım teşbih, istiare ...