Advanced Search

Now showing items 1-12 of 12

  • BAKARA 6-7. ÂYETLER BAĞLAMINDA İNKÂRCILARIN DURUMU 

   Bu makalede Bakara sûresinin 6-7. âyetleri kâfirlerin durumu bağlamında ele alınıp incelenecektir. Bu âyetlere göre kâfirlerin peygamber tarafından uyarılıp uyarılmaması fark etmemektedir. Onlar iman edecek değillerdir. ...
  • Bakara suresinde tevhid konusu 

   Çakır, Taha (Gümüşhane Üniversitesi, 2019)
   Tevhid Kur'ân'ın temel konusudur.Bakara sûresinde Kur'ân'ın diğer sûrelerinde olduğu gibi tevhîd konusu sıklıkla ortaya konulur. Bu sûre Medeni olması yönüyle, Mekki sûrelerden farklılık arzeder. Medeni olan Bakara sûresinde ...
  • ENBİYÂ SÛRESİ 21/105. ÂYET BAĞLAMINDA YERYÜZÜNE SALİH KULLARIN MİRASÇI OLMASI 

   Bu çalışmamızda Enbiyâ sûresi 105. âyetinde geçen “Andolsun Zikir'den sonra Zebur'da da: «Arza salih kullarım vâris olacaktır» diye yazmıştık” anlamındaki ifade, içerisinde geçtiği kelime ve kavramlar açısından incelenecektir. ...
  • Kur'an'da keyd kelimesi ve hz. Yûsuf kıssası 

   Güneş, Hatice (Gümüşhane Üniversitesi, 2021)
   Tarih boyunca insanlar faaliyetlerinden dolayı farklı nitelemeler almışlardır. Bu nitelemeler genel mahiyette; dini kimlikle, sosyal yaşamla ve etnik kökenle ilişkilidir. İnsanlığa kılavuz olarak indirilen Kur?an'da ise ...
  • KUR'AN'DA TANITILAN MODEL ŞAHSİYET, HZ. EYYÛB 

   Kur'an yaşadıkları toplumda peygamberlerin öne çıkmış, örnek şahsiyetler olduklarından bahsetmiştir. Kur'an, bu model şahsiyetler yoluyla mesajını sunmayı tercih etmiştir. Bu örneklik hem kendi toplumuna hem de daha sonra ...
  • KUR'AN'I KERİM'DE MÜSTAZ'AF KAVRAMI 

   Müstaz'af kavramı Kur'an'da kullanılan kavramlardan biridir. Kur'an'da z-a-f kökünden müştak olmak üzere birçok kullanım vardır. Bu kullanımların iki temel anlamı vardır. Biri zayıf ve güçsüz olmak, ikincisi kat kat olmak. ...
  • Kur'an-ı Kerim'de sebat 

   Günaydın, Yasin (Gümüşhane Üniversitesi, 2021)
   Bu araştırmayla, erdemli bir davranış olan sebat kavramının mahiyeti ve Kur'an'da yer alan anlamları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın birinci bölümünde, insan için olmazsa olmaz bir erdem olan sebat ...
  • Kur'ân'da a-d-v kökü ve mu'tedi kelimesinin semantik açıdan incelenmesi 

   Çakır, Tuğba (Gümüşhane Üniversitesi, 2021)
   Bu tez çalışmasında Kur'ân'ın önemli kavramlarından olan mu'tedi kelimesi ele alınmıştır. Bu kelimenin kökü araştırılmış, bu kökten müştak olan isim ve fiiller Arapça sözlüklerden istifade edilerek semantik analizi ...
  • Kur'ân'da mal kavramı ve Kârûn Kıssası 

   Dönmez, Atiye (Gümüşhane Üniversitesi, 2021)
   Kur'ân'ın mal konusundaki yaklaşımını incelediğimiz zaman onun, malı reddetmediğini, hoş karşıladığını, malın hayat için gerekli olduğunu görürüz. Bu noktada eleştirilen husus malın kendisi değil, insanın ona karşı sergilediği ...
  • Kur'ân'da olumlu ve olumsuz genç prototipleri 

   Yaşa, Ali Osman (Gümüşhane Üniversitesi, 2019)
   Bu çalışmada Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen olumlu ve olumsuz genç prototipleri anlatılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in genç ve gençlik kavramlarına getirdiği anlam tarihsel süreç içinde değerlendirilerek ifade edilmiştir. Tarihsel ...
  • KUR’AN’DA HZ. SÜLEYMAN’A VERİLEN NİMETLER 

   İslam’a göre Yüce Allah, başta Hz. Âdem olmak üzere birçok peygambere vahyetmiş ve bunlardan bir kısmının adlarını Kur’an’ı Kerim’de zikretmiştir. Kur’an’da zikredilen ve zikredilmeyen peygamberlerin hemen tamamı ilahi ...
  • Şems suresinin tefsiri 

   Birinci, Recep (Gümüşhane Üniversitesi, 2019)
   Bu çalışmayı insan iradesini merkeze alan ve zengin bir muhtevaya sahip olan Şems sûresini müstakil bir biçimde ele almak ve sûre hakkındakibirikimi ortaya koymak amacıyla yaptık. Bu çalışmada Şems sûresini Kur'ân ilimleri ...