Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTosunoğlu, Büşra
dc.contributor.authorDönmez, Gülşah
dc.date.accessioned2021-11-08T17:56:16Z
dc.date.available2021-11-08T17:56:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=9MiDp3x86xrwjpi5-14w-TfBCq6JzzanjKBcdHsfRoGZhqWWBK4Up_a3PQSkkB_E
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/EkGoster?key=6ZtRe5rnHrr74rjfYBQv_uxOrHnbaT_b9e7lTN4cIj-QE98lEpk5TWTSAJGlr8Ad
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/2603
dc.descriptionYÖK Tez No: 664330en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, işletmelerin üretim maliyetlerinin verimlilik üzerindeki etkisinde üretim kayıplarının rolünü belirlemektir. Alt amaçları ise öncelikle üretim kayıplarının üretim maliyetleri üzerindeki daha sonra verimlilik üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu doğrultuda, Denizli ili tekstil sektöründen faaliyet gösteren 197 üretim işletmesine anket yapılmıştır. Ankette yer alan ifadelerden üretim maliyetleri ile ilgili olanlar Assaf ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen ölçekten alınmış üretim kayıpları ve verimlilik ile ilgili olanlar ise araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerini belirlenmesinde Cronbach Alfa Katsayısı yöntemi, geçerliliklerinin tespitinde ise Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilik testleri yapıldıktan sonra araştırma hipotezlerinin test edilmesinde Basit Doğrusal Regresyon Analizi ve Yapısal Eşitlik Modeli kullanılmıştır. Yapılan analiz bulgularına göre; üretim maliyetleri firma verimliliği üzerinde negatif bir etkiye sahiptir. Ayrıca üretim maliyetlerinin firma verimliliğine olan etkisinde üretim kayıplarının rolü de vardır. Diğer bir bulgu olarak; üretim kayıpları üretim maliyetleri üzerinde pozitif bir etkiye sahipken firma verimliliği üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine the role of production losses in the effect of production costs of businesses on productivity. Its sub-objectives are to determine the effect of production losses on production costs and then on productivity. Cronbach Alpha Coefficient method was used to determine the reliability of the scales used in the research and Explanatory and Confirmatory Factor Analysis was used to determine their validity. After testing the reliability and validity of the scales, Simple Linear Regression Analysis and Structural Equation Model were used to test the research hypotheses. According to the analysis findings; production costs have a negative impact on firm productivity. In addition, production losses have a role in the effect of production costs on firm productivity. As another finding; While production losses have a positive effect on production costs, it can be said to have a negative effect on firm productivity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGümüşhane Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.titleİşletmelerin üretim maliyetlerinin firma verimliliği üzerindeki etkisinde üretim kayıplarının rolü: Denizli ili tekstil sektöründe bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe role of production losses in the effect of production costs of companies on the efficiency: An application in Denizli province textile sectoren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.contributor.institutionauthorDönmez, Gülşah
dc.identifier.endpage151en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record