Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇakıcı, Celil
dc.contributor.authorEvren, Emine Şimşek
dc.contributor.authorEvren, Savaş
dc.date.accessioned2021-11-09T20:05:44Z
dc.date.available2021-11-09T20:05:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2587-0890
dc.identifier.issn2587-0890
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26677/TR1010.2019.160
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpNeU5ETTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/5522
dc.description.abstractYenilik arama, turist motivasyonlarının ve davranışlarının anlaşılması açısından en önemli konulardan biridir. Yapılan literatür incelemesinde, diğer bazı turist tipleri açısından yenilik arama konusunun değerlendirildiği ancak temel motivasyonlarından biri yenilik arama olan kültür turistleri açısından konunun incelenmediği görülmüştür. Bu noktada çalışmanın temel amacı, yerli kültür turistlerinin yenilik arama düzeylerini belirlemek ve farklı yenilik arama düzeylerine sahip kültür turistleri arasındaki destinasyon tercihi farklılıklarını tespit etmektir. Katılımcıların yenilik arama düzeyinin ölçümünde Assaker vd. (2011, 2013, 2014) tarafından geliştirilen yenilik arama ölçeği kullanılmış ve geliştirilen anket yerli kültür turisti akademisyenler örneklemi üzerinde uygulanmıştır. Veri toplama faaliyetleri, çevrimiçi ortamda 2018 yılı Mayıs ayında gerçekleştirmiş ve 563 kişilik bir örnekleme ulaşılmıştır. Elde edilen verilere tanımlayıcı analizler, faktör analizi, kümeleme analizi ve ANOVA uygulanmıştır. Bulgular, yenilik arama ölçeğinin iki faktörlü bir yapısı olduğunu, akademisyen kültür turistlerin yenilik arama düzeylerinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca akademisyen kültür turistlerinin orta, yüksek ve çok yüksek yenilik arayanlar şeklinde gruplandırılabilecekleri ve bu gruplar arasında özellikle yurtdışı destinasyon tercihleri açısından belirgin farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractNovelty seeking is one of most important subjects in terms of understanding of tourist motivations and behaviors. In the literature review, it has been observed that the subject of novelty seeking is evaluated in terms of some other types of tourists. However, it is not evaluated in terms of cultural tourists whose one of the main motivations is the novelty seeking. At this point the main purpose of this study is to determine novelty seeking levels of domestic cultural tourists, and to ascertain destination choice differences between cultural tourist clusters with different novelty seeking levels. In this context, the novelty seeking scale developed by Assaker et al., (2011, 2013, 2014) was applied to measure novelty seeking levels of participants, and the survey was conducted on the sample of academician cultural tourists. Data collection activities were conducted online in May 2018, and 563 people were reached as sampling. Descriptive analysis, factor analysis, cluster analysis and ANOVA were applied to the data gathered. Results revealed that the novelty seeking scale has two-dimensional structure, and academician cultural tourist have very high level of novelty seeking tendency. Moreover, it is determined that academician cultural tourist could be clustered as medium, high and very high novelty seekers, and there are differences between these clusters especially in terms of foreign destination choice.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTürk Turizm Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliğien_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.titleAkademisyen Kültür Turistlerinin Yenilik Arama Düzeyleri ve Kültür Destinasyonu Tercihlerien_US
dc.title.alternativeNovelty Seeking Levels and Cultural Destination Preferences of Academician Cultural Touristsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage271en_US
dc.contributor.institutionauthor[Belirlenecek]
dc.identifier.doi10.26677/TR1010.2019.160
dc.identifier.endpage282en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record