Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkyol, Mehmet
dc.contributor.authorDemez, Selim
dc.date.accessioned2021-11-09T20:05:44Z
dc.date.available2021-11-09T20:05:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1305-970X
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpnME1EZzFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12440/5520
dc.description.abstractYeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmek olarak tanımlanan inovasyon ile ülkeler yapısal değişim gerçekleştirmekte ve kalkınma hamlelerini hızlandırmaktadır. İnovatif faaliyetler sonucunda elde edilen yeni ürün ve üretim yöntemleri genellikle yüksek teknoloji barındırmaktadır. Yüksek teknoloji ürünler ise dış pazarlarda ülkelere rekabet gücü elde etme avantajı sağlamaktadır. Yüksek teknoloji ürün ihracatı yapan ülkeler ise döviz geliri sağlayarak ekonomik refah düzeylerini arttırmakta, neticede büyüme ve kalkınma hız kazanmaktadır. Bunun neticesinde inovasyon, özellikle ekonomik durgunluk ve daralma dönemlerinde iş dünyasına ve hükümetlere çıkış kapısı olma görevi üstlenmektedir. Bu çalışmada inovasyonun yüksek teknoloji ürün ihracatı üzerindeki etkisi yeni endüstrileşen ülkeler grubu özelinde analiz edilmiştir. 1996-2015 yılları arası dönemi kapsayan ve söz konusu gruba dahil 8 ülkeyi içine alan çalışma sonucunda inovasyon faaliyetlerinin yüksek teknoloji ürün ihracatı üzerinde olumlu bir etki oluşturduğu gözlemlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThrough innovation, which is defined as developing new products and production methods, countries are making structural changes and accelerating development moves. As a result of innovative activities usually new product and production methods are being obtained and mentioned product and production methods generally contains high technology. High-tech products provide the advantage of competitiveness to countries in foreign markets. Countries that export high-tech products have increased their economic welfare by providing foreign exchange income, and consequently economic growth and development are gaining momentum. Innovation is the gateway to the business world and governments, especially during periods of economic recession and contraction. In this study, the effect of innovation on the export of high technology products has been analyzed in terms of the group of newly industrialized countries. Analyze covers the period between 1996-2015 and includes 8 countries. As a result of the study it was observed that innovation activities have a positive effect on high technology product exportsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofJournal of Yasar Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleİnovasyonun Yüksek Teknoloji Ürün İhracati Üzerindeki Etkisi: Yeni Endüstrileşen Ülkeler İçin Panel Veri Analizien_US
dc.title.alternativeThe Effect Of Innovation On High Technology Product Export: Panel Data Analysis For New Industrial Countriesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.departmentGümüşhane Üniversitesien_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue57en_US
dc.identifier.startpage56en_US
dc.contributor.institutionauthor[Belirlenecek]
dc.identifier.endpage62en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record